Brights logo

Fortrolighedspolitik

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor?

Hos Brights fokuserer vi på din ret til privatliv. Brights indsamler personoplysninger om dig inden for rammerne af de tjenester, vi leverer. For at sikre, at de personoplysninger, vi behandler, håndteres ansvarligt og sikkert, arbejder vi aktivt med personoplysninger. Indsamling og efterfølgende behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig i overensstemmelse med brugervilkårene eller efter yderligere behov for at opfylde databehandlingsformålet. Vi kan være nødsaget til at opbevare visse oplysninger om dig for at opfylde juridiske forpligtelser, såsom dem, vi er pålagt af arbejdslove eller regnskabsregler. Du finder mere detaljerede oplysninger i vores opsummering, herunder hvilke typer personoplysninger om dig Brights behandler, til hvilket formål, baseret på hvilket retsgrundlag og hvor længe. Du finder oversigten her.

Vi indsamler også dine personoplysninger, når du besøger vores website ved hjælp af cookies – med din accept. Du kan læse mere om, hvordan og hvornår vi bruger cookies her. Som besøgende på websitet er du ikke forpligtet til at give os adgang til dine personoplysninger og kan undgå dette ved ikke at acceptere vores brug af cookies på din enhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvordan får vi adgang til dine personoplysninger?

Hvis du er kursusdeltager hos Brights, er de oplysninger, vi har gemt om dig, enten blevet oplyst til os af dig selv eller af din arbejdsgiver. Hvis du deltager i et kursus hos Brights og har gennemgået en vurderings- og/eller rekrutteringsproces, der er blevet håndteret af en underleverandør, indsamler de dine oplysninger på vegne af os. Vi kan også gemme oplysninger om dig i forbindelse med workshops, undersøgelser eller andre aktiviteter, der er fastsat for at vi kan levere tjenesterne til vores kunde.

Hvis du er kunde eller underviser hos Brights, kan vi indsamle eller modtage oplysninger om dig fra andre kilder, såsom offentlige registre, professionelle netværk som LinkedIn eller via vores eget netværk.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

I nogle tilfælde kan vi dele dine personoplysninger med eksterne parter. De eksterne parter er andre virksomheder i vores koncern, leverandører til Brights, myndigheder, som vi er juridisk forpligtet til at levere visse oplysninger til, eller kunder, når det er relevant. Når vi deler dine personoplysninger med en ekstern part, vil det kun være til de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Vi vil altid tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at den eksterne part behandler dine oplysninger på en korrekt og sikker måde, f.eks. ved at indgå bindende aftaler med vores leverandører.

Dine personoplysninger kan blive delt med følgende eksterne parter:

Enheder i vores koncern – vi kan dele dine oplysninger med andre enheder i Akind Group (den koncern, som Brights er en del af). Dette kan forekomme, når en anden koncernvirksomhed leverer tjenester til os, der kan resultere i behandling af dine oplysninger på vores vegne, eller når vi arbejder i koncernomspændende applikationer.

Leverandører – dine personoplysninger kan nogle gange blive delt med vores leverandører, der udfører tjenester på vores vegne og baseret på vores instruktioner. Det kan være leverandører af IT, leverandører, der anvendes til undervisning, leverandører, der anvendes til rådgivning, og leverandører, der anvendes til facility.

Myndigheder – hvis det kræves i henhold til national eller international lovgivning, kan vi være nødt til at dele dine personoplysninger med myndigheder.

Kunder – Brights leverer B2B-kursusløsninger, hvilket betyder, at vores tjenester udføres på vegne af vores kunde. Kunden kan være din nuværende eller fremtidige arbejdsgiver. Hvis du deltager i et opkvalificerings- eller omskolingskursus, deler vi oplysninger om din deltagelse og udvikling med din arbejdsgiver under programmet. Hvis du er medarbejder hos vores kunde, hvor vi leverer kursusrådgivning, kan vi indsamle viden og oplysninger om dig, som vi vil dele med kunden. Kunden er ansvarlig for, hvordan de håndterer de oplysninger, de modtager. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vores kunder håndterer dine personoplysninger, anbefaler vi, at du henvender dig direkte til dem. Brights hjælper dig gerne med at kontakte dem.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få mere detaljerede oplysninger om, hvilke eksterne parter vi deler dine personoplysninger med.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi gør altid vores bedste for at sikre, at dine personoplysninger ikke opbevares eller på anden måde behandles i lande uden for EU/EØS. Dine personoplysninger kan dog blive overført eller behandlet hos vores leverandører i Canada, Norge, Schweiz, Storbritannien eller USA. I sådanne tilfælde skal der enten træffes afgørelse om et passende beskyttelsesniveau i overensstemmelse med artikel 45 i den generelle databeskyttelsesforordning, eller passende beskyttelsesforanstaltninger skal anvendes i overensstemmelse med artikel 46 i den generelle databeskyttelsesforordning i form af Europa-Kommissionens vedtagne standardkontraktbestemmelser. Hvis dine oplysninger overføres eller håndteres i lande uden for EU/EØS, vil vi sikre, at vi har truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger (såsom standardkontraktbestemmelser (SCC), kontraktlige, organisatoriske og/eller tekniske sikkerhedsforanstaltninger). Det betyder, at dine oplysninger håndteres på en måde, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til gældende regler. Hvis du ønsker en kopi af de anvendte sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvor dine personoplysninger behandles, er du altid velkommen til at kontakte os.

Retsgrundlag

Brights skal dokumentere et lovligt grundlag for hver behandling af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 30. Hvis der ikke er noget retsgrundlag, er behandlingen ikke lovlig og dermed ikke tilladt. Private virksomheder og organisationer kan primært basere sig på følgende fire grundlag:

  • Samtykke
  • Opfyldelse af kontrakten
  • Juridisk forpligtelse
  • Legitim interesse

Når vi angiver legitim interesse som grundlag, har vi altid gennemført en afbalanceringstest, ud fra hvilken vi har vurderet, at vores legitime interesse i at udføre behandlingen vejer tungere end din interesse i ikke at behandle dine personoplysninger. Hvad Brights legitime interesse er i hver type behandling fremgår af det detaljerede resumé, der findes her. 

Hvilke rettigheder har du?

Gældende regler om beskyttelse af personoplysninger giver dig flere rettigheder, når dine personoplysninger behandles. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af disse rettigheder. Hvilke rettigheder du har, kan variere afhængigt af de formål, som vi behandler dine oplysninger til. Du kan nemt gøre dette ved at kontakte privacy@brights.com.

Ret til information – du har ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. Oplysninger om behandling af personoplysninger skal leveres af os som dataansvarlig, både når oplysningerne indsamles, og når du anmoder om adgang til dem, hvilket du kan læse mere om under overskriften "Ret til adgang" nedenfor.

Hvis der sker noget med dine personoplysninger, som kan påvirke dig negativt, har vi en forpligtelse til at informere dig om dette.

Ret til indsigt – du har ret til at få bekræftelse fra Brights om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og hvis dette er tilfældet, at få oplysninger om behandlingen. Du har også ret til gratis at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.

Ret til at trække dit samtykke tilbage– i tilfælde, hvor vores behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan nemt gøre dette ved at kontakte privacy@brights.com. Indtil du trækker dit samtykke tilbage, har vi et retsgrundlag og dermed ret til at behandle dine personoplysninger. Når dit samtykke er trukket tilbage, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse – du har altid ret til at kræve, at Brights korrigerer forkerte oplysninger om dig, som du anser for at være ukorrekte eller ufuldstændige. I nogle tilfælde kan du ændre de oplysninger, du har indtastet på profilsider om dig selv.

Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod Brights behandling af dine personoplysninger, f.eks. når det drejer sig om direkte markedsføring (herunder profilering). I alle tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse (herunder profilering), har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse og underretter os, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning – i visse tilfælde har du ret til at anmode om, at Brights begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder f.eks., hvis du hævder, at de personoplysninger, vi behandler, er unøjagtige. Du kan derefter anmode om en begrænsning af behandlingen i det tidsrum, vi har brug for til at kontrollere, om personoplysningerne er korrekte. I så fald må vi kun (ud over selve opbevaringen) behandle oplysningerne efter dit samtykke. Det gælder undtagen ved etablering, håndhævelse eller forsvar af juridiske krav, for at beskytte andres rettigheder eller for at beskytte en vigtig offentlig interesse.

Ret til sletning – i nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at Brights sletter dine personoplysninger. Dette gælder (blandt andet) i følgende tilfælde:

  • Hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet.
  • Hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke længere har brug for at opbevare dine oplysninger til andre formål, såsom juridiske forpligtelser.
  • Hvis du gør indsigelse mod en behandling baseret på legitim interesse, og din begrundelse for indsigelse vejer tungere end vores interesse.
  • Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, og vi ikke længere har brug for at opbevare dine personoplysninger til andre formål.
  • Hvis dine personoplysninger behandles ulovligt.
  • Hvis dine personoplysninger skal slettes på baggrund af en juridisk forpligtelse.

Bemærk, at vi kan have en forpligtelse til at gemme dine oplysninger alligevel, for eksempel på grund af en aftale med dig eller juridiske krav. Vi gemmer kun dine personoplysninger til dette formål og bruger dem ikke til andre formål.

Ret til dataportabilitet – hvis vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået med os, har du ret til at kræve, at Brights videregiver de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret format. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ret til at indgive en klage – hvis du er utilfreds med den måde, Brights behandler dine personoplysninger på, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har din bopæl eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse blev begået (angivet i artikel 77 i GDPR).

Cookies

Læs mere om om Brights brug af cookies i vores cookie-politik.

Ændringer i vores fortrolighedspolitik

Vi kan til enhver tid ændre vores fortrolighedspolitik. Den nyeste version af politikken vil altid være tilgængelig på vores website. I tilfælde af mere omfattende opdateringer (såsom ændring af de formål, som vi behandler dine oplysninger til, eller ændring af hvilke oplysninger vi indsamler om dig), sender vi den nye politik til dig via den e-mailadresse, du har angivet for os.

Brights

Follow us

© 2024 Brights