Brights logo

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Brights värnar om din integritet. Inom ramen för de tjänster vi tillhandahåller kommer vi att samla in personuppgifter om dig, och för att se till att de uppgifter vi hanterar behandlas ansvarsfullt och säkert arbetar vi aktivt med integritetsfrågor. Vi behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter gentemot dig som följer av användarvillkoren eller för att nå syftet med behandlingen av uppgifterna. En del uppgifter kan vi behöva spara för att fullgöra lagstadgade skyldigheter, till exempel i arbetsrätten och bestämmelserna om ekonomisk redovisning. Vår sammanfattning innehåller mer detaljerad information om bland annat vilka typer av personuppgifter Brights behandlar, för vilket syfte, på vilken rättslig grund och hur länge. Sammanfattningen hittar du här.

När du besöker vår webbplats samlar vi också in personuppgifter, med hjälp av kakor – om du ger ditt samtycke. Du kan läsa mer om hur och när vi använder kakor här. Du är inte tvungen att ge oss tillgång till dina personuppgifter när du besöker webbplatsen, utan kan undvika detta genom att inte godta att vi placerar kakfiler i din enhet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör vår behandling av personuppgifter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Om du studerar hos Brights kommer de uppgifter vi har sparat om dig antingen från dig själv eller från din arbetsgivare. Om du går en kurs hos Brights och har genomgått en bedömnings- och/eller rekryteringsprocess som hanterades av en av våra underleverantörer har denna samlat in uppgifterna för vår räkning. Vi kan också spara uppgifter om dig i samband med arbetsseminarier, undersökningar och annan verksamhet som vi bedriver för att tillhandahålla tjänster till våra kunder.

Om du är kund eller lärare hos Brights kan vi samla in eller få uppgifter om dig från andra källor, såsom offentliga register, LinkedIn och andra nätverk med yrkesutövare och vårt eget nätverk.

Vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter till?

I vissa fall lämnar vi ut dina personuppgifter till tredje parter. Dessa är antingen andra företag i vår koncern, leverantörer till Brights, myndigheter som vi är skyldiga att ge viss information enligt lag eller kunder. När vi lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part görs detta uteslutande för de syften som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Vi vidtar alltid nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att den tredje parten behandlar uppgifterna på ett korrekt och säkert sätt, till exempel genom att ingå bindande avtal med våra leverantörer.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande tredje parter:

Koncernföretag – vi kan lämna ut dina uppgifter till andra företag i Akindkoncernen (som Brights ingår i). Detta kan göras när ett annat koncernföretag tillhandahåller tjänster till oss och därför kan behöva behandla uppgifterna för vår räkning, eller när vi arbetar koncernövergripande.

Leverantörer – vi kan ibland lämna ut personuppgifter till leverantörer som utför tjänster åt oss och enligt våra anvisningar. Det kan röra sig om it-leverantörer eller företag som tillhandahåller utbildning, konsulttjänster eller lokaler.

Myndigheter – vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till myndigheter när detta krävs enligt nationell eller internationell lag.

Kunder – eftersom Brights tillhandahåller utbildningslösningar för företag utförs våra tjänster för kundernas räkning. Kunden kan vara din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Om du deltar i en utbildning för kompetensutveckling eller omskolning lämnar vi fortlöpande ut uppgifter om ditt deltagande och din utveckling till din arbetsgivare. Om du är anställd hos en kund som köper konsulttjänster om utbildning av oss kan vi samla in information och data om dig och lämna ut dessa uppgifter till kunden. Kunden ansvarar för hur uppgifterna behandlas. Om du har frågor om hur våra kunder behandlar personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar dem direkt. Brights hjälper dig gärna med kontaktuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om vilka tredje parter vi lämnar ut personuppgifter till.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi gör alltid vårt bästa för att se till att personuppgifterna inte lagras eller behandlas på annat sätt i länder utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan emellertid överföras till eller behandlas av våra leverantörer i Kanada, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA. I sådana fall görs detta antingen på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen, eller så vidtas lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 46 i samma förordning, i form av standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen. Om uppgifterna överförs till eller behandlas i länder utanför EU/EES ser vi till att ha vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder (såsom standardavtalsklausuler eller avtalsmässiga, organisatoriska och/eller tekniska åtgärder), så att dina uppgifter behandlas med ett fullgott skydd i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha dokumentation om våra skyddsåtgärder eller mer information om var dina personuppgifter behandlas.

Rättslig grund

I enlighet med artikel 30 måste Brights dokumentera en rättslig grund för varje behandling av personuppgifter. Om det inte finns någon rättslig grund är behandlingen inte laglig och kan således inte genomföras. Privata företag och organisationer kan främst åberopa någon av följande fyra grunder:

  • Samtycke
  • Fullgörande av avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Berättigat intresse

När grunden för vår behandling är berättigat intresse har vi alltid gjort ett avvägningstest utifrån vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas. Du kan se vilka berättigade intressen Brights har av olika typer av behandling i den detaljerade sammanfattning som finns här.

Vilka rättigheter har du?

Enligt tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter har du ett flertal rättigheter i samband med att dina uppgifter behandlas. Nedan följer en kort beskrivning av dessa rättigheter. Vilka rättigheter du har kan variera beroende av vilka syften vi har med behandlingen. Du kan enkelt göra detta genom att kontakta privacy@brights.com.

Rätt till information – du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. I egenskap av personuppgiftsansvarig måste vi lämna information om behandlingen av personuppgifter både när uppgifterna samlas in och när du begär tillgång till dem. Du kan läsa mer om detta under ”Rätt till tillgång” nedan.

Om det händer någonting med dina personuppgifter som kan påverka dig negativt är vi skyldiga att berätta detta för dig.

Rätt till tillgång – du har rätt att få bekräftelse från Brights på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få information om behandlingen. Du har också rätt att begära en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig.

Rätt att återkalla ditt samtycke – när vår behandling av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla detta samtycke. Du kan enkelt göra detta genom att kontakta privacy@brights.com. Så länge du inte har gjort det har vi en rättslig grund och därmed rätt att behandla dina personuppgifter. När du har återkallat ditt samtycke slutar vi behandla uppgifterna.

Rätt till rättelse– du har alltid rätt att begära att Brights ska rätta uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall kan du ändra uppgifter om dig själv som du har lagt in på dina profilsidor.

Rätt att göra invändningar – du har rätt att invända mot Brights behandling av dina personuppgifter för till exempel direkt marknadsföring (inbegripet profilering). När vi behandlar dina personuppgifter på basis av berättigat intresse (inbegripet profilering) har du alltid möjlighet att göra invändningar mot behandlingen. Om du har invändningar och meddelar oss detta slutar vi behandla uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen – i vissa fall har du rätt att kräva att Brights begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Anledningen kan till exempel vara att du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga. Du kan då kräva att behandlingen begränsas under den tid vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är riktiga. I detta fall får vi förutom att lagra uppgifterna endast behandla dem med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan persons rättigheter eller ett viktigt allmänintresse.

Rätt till radering – i vissa fall har du rätt att kräva att Brights raderar dina personuppgifter. Detta gäller bland annat i följande fall:

  • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi inte längre behöver spara dina uppgifter för andra syften, såsom för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
  • Om du invänder mot en behandling som baserar sig på berättigat intresse och ditt skäl att invända väger tyngre än vårt intresse.
  • Om du invänder mot att vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål och vi inte längre behöver spara dina uppgifter för andra syften.
  • Om dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
  • Om dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Tänk på att vi ändå kan ha en skyldighet att spara dina uppgifter, till exempel på grund av ett avtal med dig eller lagstadgade krav. Vi sparar bara personuppgifterna för detta syfte och använder dem inte för andra ändamål.

Rätt till dataportabilitet – om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att genomföra ett avtal som du har med oss har du rätt att begära att Brights överför de uppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat format. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.

Rätt att lämna in klagomål – om du inte är nöjd med det sätt på vilket Brights behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks (enligt artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Kakor

Mer information om hur Brights använder kakor finns i vår kakpolicy.

Ändringar av vår dataskyddsinformation

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy, men den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Om vi gör mer omfattande uppdateringar (såsom att behandla personuppgifter för andra syften eller samla in andra uppgifter) skickar vi ut den nya policyn till den e-postadress som du har angett.

Brights

Follow us

© 2024 Brights