Brights logo

Visselblåsning

Rapportera oegentligheter

Brights eftersträvar alltid högsta standard vad gäller transparens, ansvarstagande och integritet inom vår verksamhet. Vi vill säkerställa att vårt företag och vår verksamhet präglas av dessa värderingar.

Vi vill därför uppmuntra våra medarbetare och andra personer att rapportera alla typer av beteenden som skulle kunna vara oetiska eller olagliga. På den här sidan kan du läsa om vår process för visselblåsning (whistleblowing) och hur du rapporterar oegentligheter.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera alla typer av beteenden som anses strida mot lag, etiska principer eller våra interna policies till sin chef eller, om så krävs, högre uppsatt chef. Kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra personer uppmuntras att rapportera detta till sin primära kontaktperson på Brights.

Det kan dock uppstå situationer där det inte är lämpligt eller möjligt att rapportera oegentligheter i enlighet med ovanstående process. Det ska också vara möjligt för den rapporterande personen att vara helt anonym, för att på så sätt underlätta rapporteringen.

Brights har därför infört en process för att rapportera oetiskt eller olagligt förfarande via ett webbaserat formulär. Processen säkerställer sekretess, utesluter intressekonflikter så långt det är möjligt och garanterar fullständig anonymitet om så önskas. Anmälningarna tas emot och utvärderas av en tredje part. Denne hanterar ytterligare kommunikation med den rapporterande personen och vidarebefordrar ärendet till lämplig person på Brights för vidare utredning och åtgärder. Rapporteringstjänsten är helt fristående från Brights och uppfyller de högsta säkerhetskraven för att kunna säkerställa medarbetarens integritet.

Om den rapporterande personen väljer att vara anonym avslöjas dennes identitet varken för Brights eller den mottagande tredje parten. Om den rapporterande personen istället föredrar att rapportera missförhållanden via telefon eller fysiskt möte är detta också möjligt.

Den rapporterande personen kommer inte att bli föremål för några negativa konsekvenser när hen lämnar in rapporten, eller vid någon tidpunkt därefter.

Gör din rapportering av oegentlighet här

Om du väljer att avslöja din identitet när du gör en anmälan behandlas dina personuppgifter av Brights och vår samarbetspartner Whistlelink. Dina uppgifter används enbart i syfte att undersöka det ärende du har rapporterat och vid eventuell kommunikation med dig under denna process. Alla personuppgifter du lämnar om dig själv i rapporten sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla detta syfte.

Rapportera oegentlighet

Brights berättigade intresse att utreda det ärende du har rapporterat och agera mot oetiska och olagliga förfaranden utgör den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter. Den kan även baseras på rättsliga skyldigheter beroende på ärendets art. För att lämna ut dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter krävs ditt samtycke. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår privacy policy.

Om du har några frågor om hur vi arbetar med visselblåsning är du välkommen att kontakta oss på legal@akindgroup.com. Observera att meddelanden till den här e-postadressen inte är anonyma.

Brights

Follow us

© 2024 Brights