Brights logo

Personvernerklaering

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

Brights er opptatt av din rett til personvern. Brights vil samle inn personopplysninger om deg innenfor omfanget av tjenestene vi tilbyr. For å sikre at personopplysningene vi behandler, håndteres på en ansvarlig og sikker måte, jobber vi aktivt med problemstillinger knyttet til personvern. Innsamling og etterfølgende behandling av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg i samsvar med brukervilkårene eller slik det er nødvendig for å oppfylle formålet med databehandlingen. Det kan være nødvendig for oss å lagre visse opplysninger om deg for å oppfylle juridiske forpliktelser, for eksempel de vi er pålagt ifølge arbeidslovgivning eller regnskapsforskrifter. Du finner mer detaljert informasjon i sammendraget, for eksempel hvilke typer personopplysninger om deg Brights behandler, for hvilket formål, hvilket rettslig grunnlag behandlingen er basert på og hvor lenge den pågår. Du finner sammendraget her.

Vi samler også inn personopplysningene dine ved å bruke informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt – når du godtar dette. Du kan lese mer om hvordan og når vi bruker informasjonskapsler her. Når du besøker nettstedet er du ikke forpliktet til å gi oss tilgang til personopplysningene dine, og du kan unngå dette ved ikke å akseptere at vi bruker informasjonskapsler på enheten din.

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine.

Hvordan får vi tilgang til personopplysningene dine?

Hvis du er kursdeltaker hos Brights, har informasjonen vi har lagret om deg, enten blitt oppgitt til oss av deg eller av din arbeidsgiver. Hvis du deltar på opplæring hos Brights og har gjennomgått en vurderings- og/eller rekrutteringsprosess håndtert av en underleverandør, vil de samle inn opplysningene dine på våre vegne. Vi kan også lagre informasjon om deg i forbindelse med workshops, undersøkelser eller andre aktiviteter som gjennomføres for at vi skal kunne levere tjenestene til vår oppdragsgiver.

Hvis du er oppdragsgiver eller lærer hos Brights, kan vi samle inn eller motta informasjon om deg fra andre kilder som offentlige registre, profesjonelle nettverk som LinkedIn eller via vårt eget nettverk.

Hvem vil vi dele personopplysningene dine med?

I noen tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med eksterne parter. De eksterne partene er andre selskaper i konsernet, leverandører til Brights, myndigheter som pålegger oss en juridisk forpliktelse til å utlevere visse opplysninger, eller oppdragsgivere når det er aktuelt. Når vi deler personopplysningene dine med en ekstern part, vil det bare være for de formålene dataene opprinnelig ble samlet inn for. Vi vil alltid ta de nødvendige forholdsreglene for å sikre at den eksterne parten behandler opplysningene dine på en korrekt og sikker måte, for eksempel ved å inngå bindende avtaler med våre leverandører.

Personopplysningene dine kan bli delt med følgende eksterne parter:

Enheter i konsernet – Vi kan dele informasjonen din med andre enheter i Akind Group (konsernet Brights tilhører). Dette kan skje når et annet konsernselskap leverer tjenester til oss som kan resultere i behandling av dataene dine på våre vegne, eller når vi jobber i konsernomfattende applikasjoner.

Leverandører – Personopplysningene dine kan noen ganger bli delt med leverandører som utfører tjenester på våre vegne og basert på våre instruksjoner. Dette kan være IT- leverandører, leverandører som brukes til undervisning, leverandører som brukes til rådgivning, og leverandører som brukes for utstyr.

Myndigheter – Hvis det kreves av nasjonal eller internasjonal lovgivning, kan det hende at vi må dele personopplysningene dine med myndighetene.

Kunder – Brights leverer B2B kompetanseløsninger, noe som innebærer at tjenestene utføres på vegne av vår oppdragsgiver. Kunden kan være din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. Hvis du deltar i upskilling eller reskilling, vil vi dele informasjon om deltakelsen og utviklingen din med arbeidsgiveren din i løpet av programmet. Hvis du er ansatt hos vår oppdragsgiver, der vi leverer learning consulting, kan vi samle inn innsikt og data om deg som vi vil dele med oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren er ansvarlig for hvordan de håndterer dataene de mottar. Hvis du har spørsmål om hvordan oppdragsgiverne våre håndterer personopplysningene dine, anbefaler vi at du henvender deg direkte til dem. Brights hjelper deg gjerne med å kontakte dem.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for nærmere informasjon om hvilke eksterne parter vi deler personopplysningene dine med.

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at personopplysningene dine ikke lagres eller på annen måte behandles i land utenfor EU/EØS. Personopplysningene dine kan imidlertid overføres til eller behandles hos våre leverandører i Canada, Norge, Sveits, Storbritannia eller USA. Under slike omstendigheter anvendes enten en beslutning om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ifølge artikkel 45 i personvernforordningen (GDPR), eller det iverksettes egnede beskyttelsestiltak ifølge artikkel 46 i personvernforordningen i form av Europakommisjonens vedtatte standard kontraktsklausuler. Hvis dataene dine overføres til eller behandles i land utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at vi har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak (for eksempel standard kontraktsklausuler (SCC), kontraktsmessige, organisatoriske og/eller tekniske forholdsregler), noe som betyr at dataene dine behandles på en måte som oppnår et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til gjeldende forskrifter. Hvis du ønsker en kopi av hvilke sikkerhetstiltak som brukes, eller hvis du ønsker mer informasjon om hvor personopplysningene dine behandles, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Rettslig grunnlag

Brights må dokumentere et lovlig grunnlag for hver behandling av personopplysninger, i samsvar med artikkel 30. Hvis det ikke finnes noe rettslig grunnlag, er behandlingen ikke lovlig og dermed ikke tillatt. Private selskaper og organisasjoner kan i hovedsak basere seg på følgende fire grunnlag:

  • Samtykke
  • Oppfyllelse av kontrakten
  • Rettslig forpliktelse
  • Berettiget interesse

Når vi bruker berettiget interesse som grunnlag, gjør vi alltid en forholdsmessighetsvurdering, som danner en basis for vår vurdering om at vår berettigede interesse for å utføre behandlingen veier tyngre enn din interesse for at personopplysningene dine ikke skal bli behandlet. Hvilken berettiget interesse Brights har for hver type behandling er angitt i det detaljerte sammendraget som er tilgjengelig her.

Hvilke rettigheter har du?

Den gjeldende personvernlovgivningen gir deg flere rettigheter når personopplysningene dine behandles. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av disse rettighetene. Hvilke rettigheter du har, kan variere avhengig av hvilke formål vi behandler opplysningene dine for. Du kan enkelt utøve rettighetene dine ved å kontakte privacy@brights.com.

Rett til informasjon – Du har rett til å motta informasjon om vår behandling av personopplysningene dine. Informasjon om behandling av personopplysninger må gis av oss som behandlingsansvarlig både når opplysningene samles inn og når du ber om innsyn, noe du kan lese mer om under overskriften «Rett til innsyn» nedenfor.

Hvis det skjer noe med personopplysningene dine som kan påvirke deg negativt, har vi en plikt til å informere deg om dette.

Rett til innsyn – Du har rett til å motta en bekreftelse fra Brights på hvorvidt vi behandler personopplysninger knyttet til deg og, hvis dette er tilfelle, å få informasjon om behandlingen. Du har også rett til å be om en gratis utskrift av personopplysningene vi lagrer om deg.

Rett til å trekke tilbake samtykke – I tilfeller der vår behandling av dataene dine er basert på ditt samtykke, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket. Du kan enkelt gjøre dette ved å kontakte privacy@brights.com. Inntil du trekker tilbake samtykket, har vi et rettslig grunnlag og dermed rett til å behandle personopplysningene dine. Etter at du har trukket tilbake samtykket, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine.

Rett til retting – Du har alltid rett til å kreve at Brights retter informasjon om deg som du anser for å være feil eller ufullstendig. I noen tilfeller kan du endre informasjonen du har lagt inn på profilsidene om deg selv.

Rett til å protestere – Du har rett til å protestere mot at Brights behandler personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med direkte markedsføring (inkludert profilering). I alle tilfeller der vi behandler personopplysningene dine basert på vår legitime interesse (inkludert profilering), har du anledning til å protestere mot behandlingen. Hvis du protesterer og varsler oss, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine.

Rett til begrensning – I noen tilfeller har du rett til å be om at Brights begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel hvis du hevder at personopplysningene vi behandler, er unøyaktige. Du kan deretter be om at behandlingen begrenses i det tidsrommet vi trenger for å verifisere om personopplysningene er riktige. I så fall kan vi bare (i tillegg til selve lagringen) behandle dataene etter ditt samtykke. Det gjelder bortsett fra å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andres rett, eller for å beskytte en viktig offentlig interesse.

Rett til sletting – I noen tilfeller har du rett til å be om at Brights sletter personopplysningene dine. Dette gjelder blant annet følgende tilfeller:

  • Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.
  • Hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke lenger trenger å beholde informasjonen din for andre formål, for eksempel juridiske forpliktelser.
  • Hvis du protesterer mot en behandling basert på berettiget interesse, og grunnen til innvendingen veier tyngre enn vår interesse.
  • Hvis du motsetter deg vår behandling av dataene dine for direkte markedsføring, og vi ikke lenger trenger å beholde personopplysningene dine for andre formål.
  • Hvis personopplysningene dine behandles på en ulovlig måte.
  • Hvis personopplysningene dine må slettes på grunnlag av en rettslig forpliktelse.

Vær oppmerksom på at vi kan ha en plikt til å lagre opplysningene dine uansett, for eksempel på grunn av en avtale med deg eller på grunn av juridiske krav. Vi vil bare lagre personopplysningene dine for dette formålet og ikke bruke dem til noe annet formål.

Rett til dataportabilitet – Hvis vi behandler personopplysningene dine med ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale du har inngått med oss, har du rett til å kreve at Brights utleverer personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert format. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Rett til å klage – Hvis du er misfornøyd med måten Brights behandler personopplysningene dine på, har du alltid rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemslandet der du har ditt bosted eller arbeidssted, eller der den påståtte overtredelsen ble begått (som beskrevet i artikkel 77 i GDPR).

Informasjonskapsler

For mer informasjon om Brights’ bruk av informasjonskapsler se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Endringer i vår personverninformasjon

Vi kan endre våre retningslinjene for personvern fra tid til annen. Den nyeste versjonen av retningslinjene vil alltid være tilgjengelig på nettstedet vårt. Ved mer omfattende oppdateringer (for eksempel endring av formålene vi behandler informasjonen din for, eller endring av hvilke opplysninger vi samler inn om deg) vil vi sende deg de nye retningslinjene på e-postadressen du har oppgitt til oss.

Brights

Follow us

© 2024 Brights