logo
decorative image

The Brights Way

Verden endrer seg raskere enn noen gang, og behovet for læring har aldri vært større. Det raskt endrede kompetansebehovet skaper store utfordringer for bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet. For å lykkes må vi tilpasse oss, for å kunne tilpasse oss må vi endre oss og for å endre oss trenger vi læring.

Motivation

Read more

Return on Learning

Read more

Learning Embedded

Read more

Learning at Brights

Read more

Learning Innovation

Read more

The Brights Way

For å møte denne utfordringen må det en revolusjon til. Et skifte fra den tradisjonelle læringsmodellen til fleksibel kompetanseheving. Fra å velge én vei i ung alder til et helt liv med muligheter. Kort sagt: Snu fokuset fra én utdanning til livslang læring.

Som en del av et større skiftet må vi revurdere måtene vi ser på læring. Læring starter med motivasjon, sette fokus på ferdigheter, som fører til tidlig endring og bli bedre integrert i arbeidslivet.

The Brights Way er utviklet for å møte disse utfordringene. Manifestet vårt oppsummerer vår tilnærming til læring og summeres i Our Foundations og Learning at Brights.

Our foundations presenterer hva vi mener danner grunnlaget for effektiv læring: Motivation, Return on Learning, Learning Embedded and Learning Innovation.

Med dette grunnlaget, skaper vi vår egen måte å jobbe på og velger metoder for effektiv læring – beskrevet i Learning at Brights!

Alle våre læringsløsninger er basert på The Brights Way. Den veileder oss i alt vi gjør og tydeliggjør for våre kunder, elever og oss selv, hva som skal til for å gjøre læring effektivt. Den er kjernen i vår misjon med å endre måten enkeltpersoner og organisasjoner lærer på.

Motivation

Sterk motivasjon har en stor påvirkning på læring – når noen vekker interessen din, er det større sannsynlighet at du legger større innsats og entusiasme i det. Derfor er motivasjon viktig hos Brights.

For å vekke motivasjon og interesse hos voksene personer starter vi med å skape en forståelse av hvorfor, hva og hvordan man lærer. Når deltageren har et tydelig bilde av hvordan de kan dra nytte av de nye ferdighetene og vet at det de lærer vil bli brukt og vil åpne nye dører, er det enklere å holde seg motivert – dette er grunnlaget for effektiv læring.

Når du vet hvilken betydning motivasjon har for læringsprosessen, alle våre læringsløsninger er utviklet for å bygge og styrke motivasjon noe du vil oppdage når du leser videre. Vår Backward Design-tilnærming og fokus på Learning Outcomes lar oss trekke en tydelig linje mot de nye ferdighetene, våre prosesser bidrar til refleksjon, og våre lærere og ansatte veileder kontinuerlig deltageren, og læringsmetodene våre sørger for at læringen er praktisk, har fokus på samarbeid og er morsom. På denne måten sørger vi for at motivasjonen holder seg på topp gjennom hele læringsreisen.

Return on Learning

Den gjennomsnittlige eleven glemmer 80 % av nyervervet kunnskap i løpet av bare to dager. Ganske sjokkerende, men sant. Hos Brights jobber vi kontinuerlig for å bekjempe disse oddsene.

For å være sikre på at våre løsninger gir verdi for både deltakerne og organisasjonene, fokuserer vi på Return on Learning – med andre ord vi utdanner ikke kun for utdanningens skyld, men utvikler løsninger som vil ha konkret effekt på både på enkeltpersoner så vel som organisasjoner. Vi sørger for at tiden og pengene som investeres i læring er verdt det.

For å nå dette målet jobber vi med Backward Design og Learning Outcomes – slik at vi kan ha fokus på kunnskap.

Backward Design utfordrer de tradisjonelle måtene å bygge opp en utdanning på og flytter fokuset fra det som skal stå i læreplanen til hvilke konkrete ferdigheter og kunnskaper som må tilegnes.

Backward Design starter med å identifisere kundens behov og skape konkrete mål kalt Learning Outcomes. Learning Outcomes er grunnmuren alle våre utdanninger er bygget på. Det gir oss også et rammeverk for å måle fremgang og sikre resultater.

Backward Design, Learning Outcomes og fokuset på Return on Learning er selve kjernen i hvordan vi får frem det beste hos både enkeltpersoner og organisasjoner.

Learning Embedded

Læring har ingen begynnelse eller slutt. Noen kaller dette livslang læring, men for å gjøre det mer konkret kaller vi denne tilnærmingen Learning Embedded.  

Learning Embedded har to nivåer: På organisasjonsnivå betyr det å finne måter å integrere kompetanseutvikling i arbeidshverdagen. Vi i Brights hjelper bedrifter med å utvikle utdannelsesstrategier og finne måter å få læring til å være en naturlig del av arbeidsdagen, hele tiden i kombinasjon med re- and upskilling.

På individnivå betyr Learning Embedded å ta hver sjanse vi har til å lære, og skape gode vaner for kunnskapsutvikling. Det viktigste vi integrerer i alle utdannelsesløsningene våre i en verden i stor endring er å lære hvordan du tilegner deg kunnskap. Dette gjør vi gjennom nøye utvalgte metoder og fokus på refleksjon. 

Hvis vi tar utgangspunkt i at læring skal være naturlig integrert i arbeidslivet, vil det være enklere for både organisasjoner og enkeltpersoner å navigere i det nye konkurranselandskapet der endring er den eneste konstante. 

Learning at Brights

For å sikre at vi når våre Learning Outcomes, har vi utviklet unike måter å jobbe på som består av tilnærminger og metoder som har vist seg å gi resultater og få frem det beste i deltakerne våre.

Learning at Brights handler om å lære effektivt, å lære ved å gjøre og å jobbe sammen med andre for å lære. Vi understreker viktigheten av tilbakemelding og refleksjon for å eie din egen læringsprogresjon og få mest mulig ut av læringsopplevelsen. Tydelig struktur, evalueringsprosesser og samarbeid med førsteklasses lærere med fokus på balanse mellom jobb og privatliv, er også nøkkelfaktorer for læring the Brights Way.

Tilnærmingene og metodene vi har samlet er større enn summen av delene. Deltakerne våre tilegner seg ikke bare den gitte kompetansen, men utvikler også viktige power skills som kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og kritisk tenkning – ferdigheter som vil styrke dem gjennom hele livet.

Metoder som gjør en forskjell

Accelerated Learning

Vi har blitt inspirert av modellen Accelerated Learning. Modellen legger vekt på viktigheten av å aktivere hele hjernen når du skal lære, og kombinerer rask og fokusert undervisning med aktivitet.

Vi jobber med korte forelesninger etterfulgt av en umiddelbar aktivitet. Hos Brights går vi aldri i gang med timelange presentasjoner – vi engasjerer deltakerne våre, noe som gir dyp og effektiv læring. Dette krever engasjerte deltakere så vel som lærere, som vet hvordan de skal legge til rette for utdannelsesprosessen på en engasjerende måte.

Action Learning

Action Learning handler om å lære ved å gjøre. Learning at Brights er bygget på å løse virkelige problemer, gjøre feil og prøve igjen i stedet for å huske. Å prøve, feile, forstå det du ennå ikke vet, søke mer informasjon, prøve igjen og øve – det er da læringen skjer.

Action learning er læring gjennom prosessen å gjøre. Vi lager oppgaver og prosjekter som reflekterer den virkelige verden og knytter den til relevante situasjoner eller innovasjoner i markedet.

Action learning bidrar ikke bare til bedre læringsutbytte, det bidrar også til en enklere overgang til å bruke de nyervervede ferdighetene og utvikler verdifulle power skills.

Collaborative Learning

Samarbeid mellom mennesker øker nivået på læringen og gir nye innsikter. Derfor er samarbeid en selvfølge hos Brights. Deltakerne våre jobber sammen i gruppeprosjekter, gjør faglige vurderinger av hverandre, samarbeider i par, får mentorer samt tilbakemelding på øktene. Læring er en felles oppgave: Ved å lære sammen, lærer deltakerne våre ikke bare av hverandre, men tilegner seg også dypere kunnskap ved å hjelpe andre.

I tillegg til å tilegne seg ny kompetanse, skaper et tett samarbeid en unik ramme for å styrke power skills som kommunikasjon, kritisk tenkning samt lære hvordan du best tilegner deg kunnskap. Dessuten bidrar et læringsfellesskap til større læringsglede.

Tilbakemelding og refleksjon

Vi forstår hvor viktig tilbakemelding og refleksjon er for å vokse og lære. Derfor er de også en stor del av våre måter å jobbe på.

Metodene vi bruker – Accelerated Learning, Action Learning og Collaborative Learning – gir alle muligheter for tilbakemeldinger og refleksjon i daglige aktiviteter. Å vite at refleksjon er viktig, er ikke nok. Derfor har alle Brights utdanninger tilbakemelding og refleksjon innebygd i strukturen for opplæringen, for eksempel gjennom refleksjonsoppgaver eller oppfølgingsdiskusjoner. Alle vurderinger etterfølges også av tilbakemeldinger for å støtte fremtidig læring og vekst.

Når vi jobber med tilbakemeldinger og refleksjon, styres vi av tilnærmingen til Growth Mindset. Growth Mindset er et perspektiv på læring, og fremhever at individer som tror at deres talenter kan utvikles gjennom hardt arbeid, refleksjon og innspill fra andre, lærer mer. Vi oppfordrer deltakerne våre til å omfavne Growth Mindset og oppmuntrer dem til å tro på egne evner, noe som bidrar til økt motivasjon og engasjement.

Vurderingsprosess

For å støtte deltakerne våre og sikre Return on learning, har vi utviklet effektive måter å vurdere fremgang under utdanning.

Å ha regelmessige, praktiske checkpoints hjelper deltakerne våre med å forstå læringsprosessen, samt oppmuntrer dem til å ta eierskap til egen læring. Hvis du klarer et checkpoint er du klar for neste steg, hvis ikke, hjelper vi med å forstå hvordan du kommer deg dit. Tilbakemelding og klarhet øker motivasjonen og hjelper oss i Brights med å tilby riktig støtte til deltagerene våre.

Akkurat som alt annet i utdanningene våre, er våre checkpoints også basert på Learning Outcomes. Dette sikrer at når vi måler læring, måler vi riktig kunnskap. Etter å ha fullført en utdannelse og alle checkpoints, kan vi se hvor godt Learning Outcomes ble. Akkurat som Learning Outcomes, er checkpoints og andre vurderingsmetoder skreddersydd for å møte behovene til kundene våre.

Arbeidslivsorienterte lærere

Lærerne våre spiller en stor rolle når det gjelder å vekke motivasjon og læringsvilje. Metodene våre gir dem mulighet til å forenkle læringsprosessen og coache elevene våre, slik at de er klare for arbeidet i den virkelige verden!

Vi har et omfattende lærermiljø som består av eksperter med en kombinasjon av teori og arbeidslivskunnskap. Med våre metoder og tilnærminger er læreren vår i stand til å legge til rette for effektiv læring og sørge for at deltakerne er klare når de nye ferdighetene skal tas i bruk i arbeidslivet.

Når de begynner hos Brights, blir lærerne våre introdusert for The Brights Way for å kunne lage opplæringen, levere materialer og undervise på våre måter, naturligvis med støtte fra Brights læringseksperter.

Learning Innovation

Hos Brights står Learning Innovation for vår stadig søk etter hvordan og når vi lærer, samt vår drivkraft til å bruke teknologi og innovasjon til å maksimere læringsprosessen.

Våre EdTech-løsninger gjør det mulig for oss å få det beste ut av metodene vi bruker. Effektiviteten til EdTech avhenger av kvaliteten på metodene bak – det er derfor våre metoder og EdTech-løsninger ikke kan eksistere hver for seg.

Learning innovation fanger også opp hvordan vi ser på forandring – vi omfavner den. The Brights Way er også alltid i endring. Siden 2015 har den utviklet seg etter behovene til våre kunder og deltakere. Vi gjør endringer mens vi lærer og jobber med læringsanalyse og data. Dette er mulig gjennom å måle kunnskap og ferdigheter, evaluere læringsprosessene og samle inn data.